1. OBXETO.

O presente documento ten por obxecto establecer as Condicións Xerais de Uso do Portal Surfmarket.org (en diante o Portal), titularidade de Francisco Campos, con DNI 36127021R, (en diante Surfmarket.org), con domicilio na rúa Pizarro nº81 5ºA de Vigo (36204) e o correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

Surfmarket.org resérvase o dereito a modificar as presentes Condicións Xerais de Uso co obxecto de adecualas á lexislación vixente aplicable en cada momento, as novidades jurisprudenciales e as prácticas habituais de mercado.

As presentes Condicións Xerais de Uso non exclúen a posibilidade de que determinados Servizos do Portal, polas súas características particulares, sexan sometidos, ademais da as Condicións Xerais de Uso, ás súas propias condicións particulares de uso (en diante, as Condicións Particulares)

A utilización por parte do Usuario de calquera dos Servizos do Portal supón e expresa a súa adhesión e aceptación expresa a todas as Condicións Xerais de Uso na versión publicada na presente páxina web no momento en que o usuario acceda ao Portal, así como ás Condicións Particulares que, no seu caso, sexan de aplicación.

2. CONDICIONS DE ACCESO E UTILIZACIÓN DO PORTAL.

2.1. Condición de Usuario

A aceptación das condicións xerais e política de privacidade conxuntamente coa utilización de calquera Servizo do Portal atribúe a Condición de Usuario do mesmo.

2.2. Necesidad de Registro

Con carácter xeral para o acceso aos Servizos do Portal non será necesario o Rexistro do Usuario. Non obstante a utilización de determinados Servizos poderá estar condicionada ao Rexistro previo do Usuario. Este rexistro efectuarase na forma expresamente sinalada no propio Servizo ou nas Condicións Particulares que lle sexan de aplicación.

2.3. Uso del Portal y sus Servicios

O Usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e/ou servizos ofrecidos por Surfmarket.org será baixo o seu exclusivo risco e/ou responsabilidade.

O Usuario comprométese a utilizar o Portal e todo o seu contido e Servizos conforme ao establecido na lei, a moral, a orde pública e nas presentes Condicións Xerais de Uso, e nas Condicións Particulares que, no seu caso, sexanlle de aplicación. Así mesmo, comprométese facer un uso adecuado dos servizos e/ou contidos do Portal e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito, que atenten contra os dereitos de terceiros e/ou que infrinxan a regulación sobre propiedade intelectual e industrial, ou calquera outras normas do ordenamento xurídico aplicable.

O Usuario comprométese a non transmitir, introducir, difundir e pór a disposición de terceiros, calquera tipo de material e información (datos contidos, mensaxes, debuxos, arquivos de son e imaxe, fotografías, software, etc.) que sexan contrarios á lei, a moral, a orde pública e as presentes Condicións Xerais de Uso e, no seu caso, ás Condicións Particulares que lle sexan de aplicación. A título enunciativo, e en ningún caso limitativo ou excluínte, o Usuario comprométese a:

1. Non introducir ou difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología do terrorismo ou que atenten contra os dereitos humanos.

2. Non introducir ou difundir na rede programas de datos (virus e software nocivo) susceptibles de provocar danos nos sistemas informáticos do provedor de acceso, os seus provedores ou terceiros usuarios da rede Internet.

3. Non difundir, transmitir ou pór a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente e nos tratados internacionais.

4. Non difundir, transmitir ou pór a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que constitúa publicidade ilícita ou desleal.

5. Non transmitir publicidade non solicitada ou autorizada, material publicitario, "correo lixo", "cartas en cadea", "estruturas piramidales", ou calquera outra forma de solicitación, excepto naquelas áreas (tales como espazos comerciais) que fosen exclusivamente concibidas para iso.

6. Non introducir ou difundir calquera información e contidos falsos, ambiguos ou inexactos de forma que induza a erro aos receptores da información.

7. Non suplantar a outros usuarios utilizando as súas claves de rexistro aos distintos servizos e/ou contidos do Portal.

8. Non difundir, transmitir ou pór a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, patentes, marcas ou copyright que correspondan aos titulares do Portal ou a terceiros.

9. Non difundir, transmitir ou pór a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación do segredo das comunicacións e a lexislación de datos de carácter persoal.

10. Non incluír nas nosas páxinas, contidos que indiquen ou promovan discriminación sexual, racial, relixiosa ou calquera outra vulneración dos dereitos fundamentais e as liberdades recoñecidas polas leis de España; que induzan ou inciten a actuar de forma ilegal ou leven a conclusións erróneas por inexactitud, omisión ou similares; que conteñan información falsa ou caduca; que infrinxan normas legais ou regulamentarias sobre segredo das comunicacións, propiedade intelectual, dereito á honra e á intimidade persoal, ou que incorporen contidos, mensaxes ou produtos violentos ou degradantes.

3. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

O Usuario recoñece que todos os elementos do Portal e de cada un dos Servizos prestados a través do mesmo, a información e materiais contidos no mesmo, a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos e os programas de computador utilizados en relación co mesmo están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial de Francisco Campos Rei ou de terceiros.

Salvo que fose autorizado por Francisco Campos Rei ou, no seu caso, polos terceiros titulares dos dereitos correspondentes, ou a menos que iso resulte legalmente permitido, o usuario non poderá reproducir, transformar, modificar, desensamblar, realizar enxeñaría inversa, distribuír, alugar, prestar, pór a disposición ou permitir o acceso ao público a través de calquera modalidade de comunicación pública de ningún dos elementos referidos no parágrafo anterior.

En particular, queda terminantemente prohibido a utilización dos textos, imaxes, anuncios e calquera outro elemento incluído no presente sitio web para a súa posterior inclusión, total ou parcial, noutros sitios web alleos ao Portal sen contar coa autorización previa e por escrito do Portal.

O Usuario deberá absterse de suprimir os signos identificativos dos dereitos (de propiedade intelectual, industrial ou calquera outro) de Francisco Campos Rei ou dos terceiros que figuren no Portal e en cada un dos diversos Servizos ofrecidos a través del. Así mesmo, o Usuario deberá absterse de eludir ou manipular calquera dispositivos técnicos establecidos por Francisco Campos Rei ou por terceiros, xa sexa no Portal, en calquera dos Servizos ou en calquera dos materiais, elementos ou información obtidos a través do mesmo, para a protección dos seus dereitos.

O usuario autoriza a reproducir, distribuír e comunicar publicamente as fotografías que insira no seu anuncio para ser publicadas no Portal, así como a engadir as marcas de auga de Surfmarket.org co fin de evitar un aproveitamento inconsentido por parte de terceiros.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. RESPONSABILIDAD

4.1. Dispoñibilidade e Continuidade do Portal e os seus Servizos

Surfmarket.org non garante a dispoñibilidade, acceso e continuidade do funcionamento do Portal e dos seus Servizos.

Surfmarket.org non será responsable, cos límites establecidos no ordenamento xurídico vixente, dos danos e prexuízos causados ao Usuario como consecuencia da indispoñibilidade, fallos de acceso e falta de continuidade do Portal e os seus Servizos.

4.2. Contidos e Servizos de Surfmarket.org

Surfmarket.org responderá única e exclusivamente dos Servizos que preste por si mesma e dos contidos directamente orixinados por Surfmarket.org e identificados co seu copyright. Dita responsabilidade quedará excluída nos casos en que concorran causas de forza maior ou nos supostos en que a configuración dos equipos do Usuario non sexa a adecuada para permitir o correcto uso dos servizos de Internet prestados por Surfmarket.org. En calquera caso, a eventual responsabilidade de Surfmarket.org fronte ao usuario por todos os conceptos quedará limitada como máximo ao importe das cantidades percibidas directamente do usuario por Surfmarket.org, con exclusión en todo caso de responsabilidade por danos indirectos ou por lucro cesante.

O portal non se fai responsable do mantemento por parte de terceiros (como os que se indican aquí a título enunciativo, e en ningún caso limitativo ou excluínte: sitios webs, agregadores, plataformas de pagos, redes sociais ou blogs) unha vez o anuncio se de baixa das nosas bases de datos.

Destacar á súa vez, que o portal non se fai responsable da posible aparición de anuncios indexados en buscadores alleos ao portal, unha vez déronse de baixa das nosas bases de datos.

Surfmarket.org non controla previamente, aproba nin fai propios os contidos, servizos, opinións, comunicacións datos, arquivos, produtos e calquera clase de información de terceiros, persoas xurídicas ou físicas, recollidos no Portal. De igual forma, non garante a licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos contidos, informacións e Servizos de terceiros no Portal.

Surfmarket.org non controla con carácter previo e non garante a ausencia de virus e outros elementos nos Contidos e servizos prestados por terceiros a través do Portal que poidan introducir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

Surfmarket.org non será responsable, nin indirectamente nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización e contratación dos Contidos e dos Servizos de terceiros no Portal así como da falta de licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos mesmos. Con carácter enunciativo, e en ningún caso limitativo, non será responsable polos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de a) a infracción da dereitos propiedade intelectual e industrial e o cumprimento defectuoso ou incumprimento dos compromisos contractuais adquiridos por terceiros; b) a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita; c) a inadecuación e defraudación das expectativas dos Servizos e Contidos dos terceiros; d) os vicios e defectos de toda clase dos Servizos e contidos de terceiros prestados a través do Portal.

Surfmarket.org non será responsable, nin indirectamente nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización neglixente ou malintencionada das contas de correo electrónico utilizadas para calquera tipo de inserción, comunicación, xestión ou actuación no Portal.

Surfmarket.org non será responsable, nin indirectamente nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza causados ao Usuario como consecuencia da presenza de virus ou outros elementos nos contidos e Servizos prestados por terceiros que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

A exoneración de responsabilidade sinalada nos parágrafos anteriores será de aplicación no caso de que Surfmarket.org non teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información almacenada é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización, ou se a tivesen actúen con dilixencia para retirar os datos e contidos ou facer imposible o acceso a eles.

4.4. Conducta dos Usuarios

Surfmarket.org non garante que os Usuarios do Portal utilicen os contidos e/ou servizos do mesmo de conformidade coa lei, a moral, a orde pública, nin as presentes Condicións Xerais e, no seu caso, as condicións Particulares que resulten de aplicación. Así mesmo, non garante a veracidade e exactitude, exhaustividad e/ou autenticidade dos datos proporcionados polos Usuarios.

Surfmarket.org non será responsable, indirecta nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización dos Servizos e Contidos do Portal por parte dos Usuarios ou que poidan derivarse da falta de veracidade, exactitude e/ou autenticidade dos datos ou informacións proporcionadas polos Usuarios, ou da suplantación da identidade dun terceiro efectuada por un Usuario en calquera clase de actuación a través do Portal. A título enunciativo, pero non limitativo, Surfmarket.org non será responsable indirecta ou subsidiariamente de a) os contidos, informacións, opinións e manifestacións de calquera Usuario ou de terceiras persoas ou entidades que se comuniquen ou exhiban a través do Portal; b) os danos e prexuízos causados a terceiros derivados da utilización por parte do Usuario dos servizos e contidos do Portal; c) Os danos e prexuízos causados pola falta de veracidade, exactitude ou incorrección da identidade dos usuarios e de toda información que estes proporcionen ou fagan accesible a outros usuarios; d) dos danos e prexuízos derivados de infraccións de calquera usuario que afecten os dereitos doutro usuario, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marca, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual e industrial.

5. CONTRATACIÓN CON TERCEIROS A TRAVÉS DO PORTAL.

O Usuario recoñece e acepta que calquera relación contractual ou extracontractual que, no seu caso, formalice cos anunciantes ou terceiras persoas contactadas a través do Portal, así como a súa participación en concursos, promocións, compravenda de bens ou servizos, enténdense realizados única e exclusivamente entre o Usuario e o anunciante e/ou terceira persoa. En consecuencia, o Usuario acepta que Surfmarket.org non ten ningún tipo de responsabilidade sobre os danos ou prexuízos de calquera natureza ocasionados con motivo das súas negociacións, conversacións e/ou relacións contractuais ou extracontractuales cos anunciantes ou terceiras persoas físicas ou xurídicas contactadas a través do Portal.

6. DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE ENLACE TEXTUAL

O Portal pon a disposición dos clientes (especialmente habilitados para iso) dispositivos técnicos de ligazón e ferramentas de procura que permiten aos Usuarios o acceso a páxinas web titularidade doutras entidades (ligazóns textuais).

O cliente debidamente autorizado recoñece e acepta que a utilización dos contidos das páxinas web enlazadas será baixo o seu exclusivo risco e responsabilidade e exonera a Surfmarket.org de calquera responsabilidade sobre dispoñibilidade técnica das páxinas web enlazadas, a calidade, fiabilidade exactitude e/ou veracidade dos servizos, informacións, elementos e/ou contidos aos que o cliente poida acceder nas mesmas e nos directorios de procura incluídos no Portal.

Surfmarket.org non será responsable indirecta nin subsidiariamente dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de a) o funcionamento, indispoñibilidade, inaccesibilidade e a ausencia de continuidade das páxinas web enlazadas e/ou os directorios de procura dispoñibles; b) a falta de mantemento e actualización dos contidos e servizos contidos nas páxinas web enlazadas; c) a falta de calidade, inexactitud, ilicitud, inutilidade dos contidos e servizos das páxinas web enlazadas.

A exoneración de responsabilidade sinalada nos parágrafos anteriores será de aplicación no caso de que Surfmarket.org non teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite é lícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización ou, se a tivese, actúe con dilixencia para retirar os datos e contidos ou facer imposible o acceso a eles.

7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Antes de completar o Rexistro de Usuarios deberá ler e aceptar a seguiente información sobre Protección de Datos e Lei de Servizos da Sociedade da Información no Portal.

8. VARIOS

8.1. Modificacións

Surfmarket.org resérvase o dereito a efectuar as modificacións que estime oportunas, podendo modificar, suprimir e incluír, unilateralmente e sen previo aviso, novos contidos e/ou servizos, así como a forma en que estes aparezan presentados e localizados.

8.2. Dereito de exclusión

Surfmarket.org resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao Portal e/ou os servizos ofrecidos, sen necesidade de preaviso a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que puidesen estar a incumprir as presentes Condicións Xerais de Uso e/ou as condicións Particulares que, no seu caso, resulten de aplicación.

8.3. Menores de idade

Con carácter xeral, para facer uso dos Servizos do Portal os menores de idade deben obter previamente a autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen serán responsables de todos os actos realizados a través do Portal polos menores ao seu cargo. Naqueles Servizos nos que expresamente se sinale, o acceso quedará restrinxido única e exclusivamente a maiores de 18 anos.

9. DURACIÓN E TERMINACIÓN

A prestación dos servizos e/ou contidos do Portal ten unha duración indefinida. Sen prexuízo do anterior, Surfmarket.org está facultada para dar por terminada, suspender ou interromper unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, a prestación do servizo e do Portal e/ou de calquera dos servizos, sen prexuízo do que se dispuxo respecto diso nas correspondentes condicións particulares.

10. LEI E XURISDICCIÓN

Todas as cuestións relativas ao Portal réxense polas Leis españolas e sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais competentes do Reino de España.

CONDICIONS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ANUNCIOS.

1. Condicións Particulares de Contratación.

Este documento ten por obxecto establecer as Condicións Particulares de Uso e Contratación Online do Servizo ANUNCIOS (en diante o Servizo) prestado por Surfmarket.org no portal web.

A utilización e contratación do Servizo supón e expresa a adhesión e aceptación expresa do Anunciante ás presentes Condicións Particulares de Uso e Contratación vía Online do Servizo así como ás Condicións Xerais de Uso de Portal, constituíndo ambos os documentos as Condicións Xerais de Contratación que rexerán a relación formalizada entre o Anunciante e Surfmarket.org (en diante as CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN). O Anunciante acepta como válida a contratación vía en liña das CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN.

En caso de Discrepancia entre as Condicións Xerais de Uso de Portal e as Condicións Particulares de Uso e Contratación vía Online do Servizo será de aplicación o establecido neste último documento.

2. Descripción do Servizo

O servizo consiste na inserción de anuncios de material de deportes de praia no Portal.

Surfmarket.org. resérvase o dereito a difundir en terceiros portais, total ou parcialmente, os anuncios do Anunciante, así como noutros sitios web, tales como redes sociais ou blogs, aceptando o anunciante dita condición.

3. Procedimento de Contratación do Servizo

Para inserir anuncios no Portal é condición necesaria estar rexistrado no Porta. O anunciante ten que encher o formulario de alta de anuncios. Unha vez publicado o seu anuncio, o usuario recibirá un email confirmándolle a publicación do seu anuncio. A partir dese momento os datos do anunciante quedarán rexistrados e poderá pór e editar os seus anuncios con tan só acceder á web introducindo no mesmo o seu e-mail e contrasinal.

Os anuncios permanecerán publicados no Portal por un período ininterrompido de 365 días, salvo que as distintas opcións de contratación dispoñan un prazo diferente. A eliminación do anuncio por parte do anunciante antes da finalización do prazo de publicación pactado, suporá a finalización do servizo.

Está permitido publicar 12 anuncios por usuario.

4. Normas de Publicación dos Anuncios

Con carácter xeral, a publicación dos Anuncios no Portal estará suxeita ás seguintes regras de redacción:

4.1. Completar todos os apartados do formulario de alta do Anuncio. Será requisito indispensable para poder inserir o anuncio incluír unha dirección de correo electrónico e o nome do anunciante.

4.2. Non superar o límite máximo do campo de texto do anuncio.

4.3. Describir o artigo anunciado no título do Anuncio: O título do anuncio ten que describir o artigo con claridade. Non poderán usarse palabras crave ou innecesarias no anuncio e/ou expresións superlativas e/ou esaxerados por exemplo "Neopreno baratísimo"".

4.4. Inexistencia de duplicados: Non se publicarán Anuncios repetidos. Non se permite inserir o mesmo anuncio/artigo máis que unha vez ao mesmo tempo. O Anunciante deberá borrar o anuncio previamente inserido antes de inserir un novo anuncio. Tampouco se permitirá inserir o mesmo anuncio noutra provincia ou noutra categoría.

4.5. Cada anuncio debe referirse a artigos da mesma categoría: Non se permite inserir varios artigos de diferentes categorías nun mesmo anuncio.

4.6. Non se publicarán Anuncios que, a xuízo de Surfmarket.org poidan ser considerados anuncios ilegais ou chocantes.

4.7. Non se permiten, nin se publicarán Anuncios sobre os seguintes artigos: Produtos industriais, produtos de saúde, fármacos ou pseudofármacos, papeis de rexistro ou padrón, cartóns de aparcadoiro, determinados alcois e tabaco.

4.8. Non se publicarán Anuncios relativos a calquera tipo de arma ou as súas respectivas réplicas nin calquera produto, servizo ou información que poida ser contrario á Lei, a moral, a Orde Pública ou as Normas editoriais do Portal.

4.9. Non se permiten, nin se publicarán Anuncios que inclúan copias piratas e/ou falsificacións. A título enunciativo pero non limitativo, queda prohibida a inserción de anuncios de copias ilegais, piratas ou falsificacións de artigos como software, reloxos, roupa, accesorios, perfumes e calquera outro produto semellante. Cando se trate de anuncios sobre películas DVD, videoxogos, programas de computadores e cartóns de programa para televisión de pago, ou artigos de características similares, o Anunciante deberá indicar no propio texto do Anuncio que os produtos son orixinais. A lexislación española prohibe e castiga con penas de prisión e multa aos anunciantes que vendan copias piratas ou falsificacións.

4.10. As ligazóns e imaxes do Anuncio deberán describir o artigo anunciado. En consecuencia non esta permitido enlazar con páxinas que non ofrezan información adicional sobre o produto/servizo anunciado e con outras páxinas web de poxas ou calquera outro sitio web dedicada a anuncios.

4.11. Non se publicarán Anuncios con outras formas de contacto (p.e. SMS, etc...).

4.12. Non se publicarán Anuncios inseridos como foro nin con caracter promocional de blogs ou sitios web.

4.15. Con carácter adicional ás normas sinaladas nos puntos precedentes, a inserción de Anuncios de determinados artigos estará suxeita estará suxeita ás seguintes normas:

5. Anuncios de emprego:

5.1. Só se permite unha oferta ou demanda de emprego por anuncio: Non se permite inserir máis dunha oferta ou demanda de emprego por anuncio no mesmo anuncio.

5.2. Será necesario introducir a provincia correcta: O anuncio da oferta ou demanda de emprego debe ser introducido na provincia onde estea situado.

5.3. Nome de empresa: Nos anuncios de emprego está permitido incluír o nome da empresa ou profesional que se anuncia.

5.4. O Anuncio deberá conter correctamente: nome da empresa ou profesional, teléfono profesional, título e descrición.

5.5. NON se permiten as ofertas de emprego piramidal. Surfmarket.org resérvase o dereito de retirar todos os anuncios que, ao seu xuízo, incumpran o anteriormente exposto e non se axusten á descrición de venda multinivel contemplada no artigo 22 da Lei 7/1996, de 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo.

6. Limitación da Responsabilidade

O Anunciante recoñece e acepta que a responsabilidade máxima de Surfmarket.org fronte ao Anunciante que puidese derivarse da inserción de Anuncios no Portal é a seguinte: Se Surfmarket.org non inserise o Anuncio nas datas previstas, se o Anuncio non fose inserido na forma e termos acordados, xa sexa por razóns técnicas ou de calquera outro tipo, ou por calquera outra causa, a responsabilidade máxima queda limitada á reinserción do Anuncio con posterioridade nunha posición semellante e, se iso non fose posible ou se Surfmarket.org así o decidise, ao reembolso da parte proporcional do prezo por Anuncio efectivamente satisfeito polo Anunciante.

En ningún caso Surfmarket.org responderá por outro tipo de danos, xa sexan efectivos, indirectos, ou de calquera outro tipo, nin polo lucro cesante que puidese sufrir o Anunciante pola falta de publicación puntual e/ou correcta de calquera Anuncio.

Surfmarket.org non responderá os atrasos, publicación errónea nin pola falta da publicación do anuncio que sexan consecuencia de feitos ou circunstancias que estean fose do seu control, incluído, a título enunciativo e non limitativo, acción gubernativa, incendio, inundación, insurrección, terremoto, fallo técnico, motín, explosión, embargo, folga legal ou ilegal, escaseza de persoal ou de material, interrupción do transporte de calquera tipo, atraso no traballo, ou calquera outra circunstancia fose do control de Surfmarket.org.

7. Manifestacións e garantías do Anunciante/Indemnizacións

A inserción de Anuncios no Portal efectúase en consideración ás presentes manifestacións e garantías que efectúa o Anunciante.

O Anunciante ten dereito a publicar o contido do Anuncio, sen que iso infrinxa a Lei e ningún dereito de terceiros, incluíndo os dereitos de propiedade industrial e intelectual. Será responsabilidade do Anunciante obter todas as autorizacións, públicas ou privadas, e efectuar todos os pagos pola utilización dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que se conteñan no Anuncio. O Anunciante declara coñecer que Surfmarket.org aceptou efectuar a inserción do Anuncio sobre a bSurfmarket.org da presente manifestación e garantía.

O Anunciante, así como o Anuncio, o seu contido e calquera material do Anunciante a que poidan acceder os Usuarios do Portal a través do anuncio, cumpren as normas vixentes sobre publicidade, incluída a efectuada por medios electrónicos e online, así como calquera outra normativa aplicable, e, en especial, a relativa a telecomunicacións, protección de consumidores e usuarios, dereito á honra, á intimidade e á propia imaxe, e protección do menor e da infancia.

A inclusión do anuncio no Portal non supón o incumprimento nin a violación de ningunha obrigación legal e/ou contractual asumida polo Anunciante con terceiras persoas.

O Anunciante será o único responsable, fronte aos Usuarios do Portal e terceiras persoas do texto e información contidas no Anuncio. Así, a titulo enunciativo e en ningún caso limitativo, Surfmarket.org non será responsable, nin directa, nin indirecta nin subsidiaria, dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse para os usuarios do Portal e/ou terceiras persoas da falta de veracidade, exactitude e/ou autenticidade, legalidade dos datos ou informacións contidos no Anuncio inserido.

O Anunciante recoñece e acepta que calquera relación contractual ou extracontractual que, no seu caso, formalice con usuarios do Portal ou terceiras persoas contactadas a través do Portal, enténdense realizados única e exclusivamente entre o Anunciante e o Usuario do Portal e/ou a terceira persoa. En consecuencia, o Anunciante acepta que Surfmarket.org non ten ningún tipo de responsabilidade, nin directa, nin indirecta nin subsidiaria, sobre os danos ou prexuízos de calquera natureza ocasionados aos Usuarios do Portal e/ou terceiras persoas con motivo das negociacións, conversacións e/ou relacións contractuais ou extracontractuales que estes formalicen co Anunciante.

En calquera caso, o Anunciante accede a indemnizar a Surfmarket.org, inmediatamente que sexa requirido para iso, de todos os gastos, custos, prexuízos e perdas de calquera tipo (incluíndo honorarios de avogados e procuradores, aínda que a súa intervención non sexa preceptiva) en que incorra Surfmarket.org como consecuencia de calquera reclamación, efectiva ou inminente, de calquera tipo, relativa á publicación ou comunicación ao público do anuncio ou do seu contido, incluíndo as baseadas en violación de dereitos de propiedade industrial ou intelectual, calumnia, difamación, incumprimento de deber de confidencialidade, revelación de segredos, incumprimento de calquera deber legal ou regulamentario e/ou de publicidade ilícita, falsa ou enganosa.

8. Dereito a modificar e rechazar o Anuncio por Surfmarket.org

Surfmarket.org non se obriga a revisar previamente o contido de ningún Anuncio, e calquera revisión ou aprobación efectuada por Surfmarket.org non debe entenderse como aceptación de que devandito Anuncio cumpre os termos das CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN.

Surfmarket.org resérvase o dereito, exercitable en calquera momento e de modo discrecional, a:

  1. Rexeitar calquera Anuncio, a orde de inserción de anuncios, ou compromiso de localización.
  2. Eliminar calquera anuncio do Portal ou de calquera das súas páxinas.
  3. Modificar aqueles campos do seu anuncio que non cumpran coas normas de inserción do portal, todo iso ao obxecto de dar maior calidade ao mesmo e de acordo ás seguintes limitacións: Surfmarket.org poderá modificar a ortografía do texto, a categoría do produto en caso de clasificarse mal, a provincia en caso de non concordar coa cidade indicada, así como o título do anuncio en caso de conter algunha das palabras non permitidas polas regras de inserción tales como títulos esaxerados, exclamacións, etc. No resto de casos, se o anuncio non cumpre con algunha das regras de inserción, será rexeitado e remitirase un correo electrónico no que se indicará os motivos do rexeitamento e as instrucións para poder corrixilo (excepto na categoría de emprego).

9. Varios

Surfmarket.org resérvase o dereito a efectuar as modificacións que estime oportunas nas CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN, así como nos prezos do Servizo.

Os prezos dos servizos para cada unha das modalidades serán os establecidos nas correspondentes páxinas do Portal para cada servizo e serán válidos durante o tempo que os mesmos permanezan accesibles ao Usuario.

Con carácter xeral, Surfmarket.org informa ao Anunciante que non arquivará o documento electrónico no que se formalice a contratación do Servizo. Así mesmo infórmalle que o Procedemento de Contratación do Servizo e todos os documentos contractuais que rexerán a relación formalizada realizaranse en lingua española.

As CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN que han de rexer a relación entre Surfmarket.org e o Anunciante serán de aplicación desde o inicio do Procedemento de Contratación Online do Servizo sinalado no presente Documento até a finalización do prazo de tempo polo que foi contratada a inserción do Anuncio/s en calquera das edicións de Surfmarket.org

A utilización e contratación dos Servizos estará suxeita a Política de Protección de Datos do Portal.

O Portal utiliza cookies para recoller información. Así mesmo, as cookies poderanse utilizar coa finalidade de facilitar ao máximo a navegación do Usuario polo Portal, sen que as mesmas proporcionen referencias que permitan deducir datos persoais do Usuario nin datos do disco duro do seu computador. As cookies instaladas borraranse automaticamente pasado un máximo de once anos desde a súa instalación. No entanto, o Usuario pode configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das Cookies enviadas polo Portal, sen que iso prexudique o seu acceso aos contidos do mesmo.

O Portal infórmalle que determinados servidores poden gardar, na súa memoria caché, unha copia das páxinas consultadas no portal polos usuarios. Dita acción realízase coa finalidade exclusiva de mellorar a velocidade de tráfico das mesmas.

CONDICIONS PARTICULARES DA TENDA ONLINE.

1. Xestión de pedidos

Tras realizar o teu pedido e abonalo, recibirás automaticamente un email de confirmación.

O pedido mínimo é de 19€ + gastos de envio (aprox 3.90€)

Os pedidos poden ser abonados mediante Paypal, Cartón de crédito/débito e por transferencia bancaria, os pedidos abonados mediante transferencia só manteranse vixentes 5 días, se non se realiza o ingreso pasados eses días o pedido será eliminado de forma automática.

Cando o pedido salga cara ao seu destino, recibirás un email no que se te informa de que saíu o teu pedido.

2. Devolución do Producto.

O prazo para calquera devolución a Surfmarket.org é de 15 días a partir do email de confirmación de envío.

O gasto de envio das devolucións en Surfmarket son sempre a cargo do cliente que devolve o produto, excepto cando hai un erro no envio pola nosa banda, é dicir enviamos un produto erróneo ou un produto deteriorado ou incompleto.

O cliente pode xestionar el mesmo a devolución mediante a empresa de transporte que elixa excepto correos ordinario, nese caso non nos facemos responsable do produto nin da súa devolución, ou pode xestionar a devolución mediante o noso servizo de recollida.

A xestión de devolución a traves de Surfmarket ten un custo de 9.90€ e debe abonarse na seguinte conta:

Concepto: Devolución Surfmarket + nº de pedido.
Banco Santander - 0049 5916 77 2895031745
Francisco Javier Campos Rey


Se se trata dunha devolución por cambio de produto deberá abonarse o gasto de xestión de 9'90€ + a diferenza de prezo do novo produto.

Unha vez recibido o produto devolto en almacén enviarase un email de confirmación de recepción do pedido devolto. Tras aprobar a devolución (os artigos teñen que estar en perfecto estado e ter as etiquetas interiores) recibirás un email de confirmación indicándoche que o importe se abonará na túa conta nuns días.

De atoparnos ante un produto devolto deteriorado, sen etiquetas ou con signos de ser utilizado, se che reenviará devandito produto pero nunca un novo ou a devolución do diñeiro.